» Tilrettelegging i reiselivet

Tilrettelegging i reiselivet

Tilrettelegging var tema på Novadis' siste reiselivslunsj før sommeren.

Torhild Jørgensen Solbakken

Novadis har hatt besøk av Torhild Jørgensen Solbakken fra Norsk Turistutvikling AS på Lillehammer. Hun har i flere år arbeidet med tilrettelegging for funksjonshemmede i reiselivet, med særlig med vekt på universell utforming. Hun presenterte erfaringer fra pilotprosjekter i Hedmark og Oppland.

Hun pekte på at en stor andel av befolkningen har ulike former for funksjonshemminger. I løpet av livet vil mange ha behov for tilrettelegging for å kunne delta i alle deler av samfunnslivet.  Ikke minst vil økningen av eldre, som er aktive og reisevante, utfordre reiselivsnæringa på tilgjengelighet for alle.

Torhild Solbakken Jørgensen fortalte videre at erfaringen er at mange reiselivsbedrifter allerede har tilrettelagt for funksjonshemmede, men at det enda gjenstår mye arbeid, og at reiselivsnæringa trenger mer kompetanse.

Merete Fabritius refererte fra et VRI – prosjekt hvor hun sammen med andre har undersøkt om tilrettelagte opplevelsesprodukter etterspørres. Hun fortalte at 40 % av bedriftene som svarte på undersøkelsen får forespørsler om de kan tilby tilrettelagte opplevelsesprodukter. 

Begge foredragsholderne fortalte at selv om reiselivsbedriftene hadde tilrettelagt for funksjonshemmede så ble dette bare i liten grad benyttet i informasjon om og markedsføringen av bedriftene. 

Videre fortalte Torhild Jørgensen Solbakken at det internasjonalt arbeides mye med tilrettelegging for funksjonshemmede i reiselivssammenheng.Nylig har blant annet Skottland bestemt at de vil satse på tilrettelegging og bli en såkalt accessible destination.

Merete Fabritius viste også til at internasjonal forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke vil ha individuelt tilrettelagte reiselivsprodukter, men vil delta i aktiviteter og annet sammen med venner og familie.

Torhild Jørgensen Solbakken mener at et reiseliv som vektlegger universell utforming og tilgjengelige opplevelsesprodukter, og vektlegger dette i informasjon og markedsføring, vil oppnå økt attraksjons-kraften og ha et konkurransefortrinn.