» Havrafting

Havrafting

Havrafting ved bruk av RIB-båter har blitt en populær aktivitet langs kysten. Hvordan kan man gjøre denne aktiviteten bærekraftig?

Fart og spenning kombineres med nærhet til naturen og ekthet i opplevelsen ved bruk av RIB. Hvordan aktiviteten kan utvikles videre, på naturens premisser uten å forstyrre f.eks. fuglelivet, skal forskere fra Bioforsk se på sammen med Seløy Kystferie. 

Prosjektet "Bærekraftig havrafting" er et samarbeid mellom Seløy Kystferie og Bioforsk Nord, Tjøtta for å videreutvikle konseptet med RIB-kjøring. Bioforsk har solid kunnskap og kompetanse om natur- og kulturgitte forhold i området hvor Seløy Kystferie opererer, både med tanke på fugleliv, dyreliv, botanikk og kulturlandskap. Bioforsk kan bidra til å øke kvaliteten på produktet og sikre bærekraftig utvikling. Aktuelle sentrale elementer i en konseptutvikling er:

  • utvikling av potensialet for store naturopplevelser (synliggjøre ulike naturkvaliteter på ulik tid av året eks. vår- og høsttrekk av fugl)
  • utvikle et fotosafarikonsept basert på RIB-kjøring (havfuglskåding/fuglekikking)
  • formidle naturkunnskap for nærområdet til guidebruk (basiskunnskap i biologi)
  • utarbeide et “veiviserkart” for området basert på områdets og arters sårbarhet relatert til ulike faser i sesongen (hekking, kasting (sel), myting m.m.)
  • vurdering av forstyrrelse på et utvalg arter som kan tenkes å bli berørt av RIB-kjøring (eks: storskarv (koloni), ærfugl, grågås, havert, steinkobbe)

Prosjektet vil i all hovedsak bestå i dialog i form av fysiske møter og telefonmøter mellom Seløy Kystferie og Bioforsk Nord, Tjøtta, forsker Thomas H. Carlsen. Det blir også lagt opp til feltarbeid med RIB for å kunne gjøre vurderinger i forhold til sårbarhet og optimale naturopplevelser.

RIB er en båt med fast, formet skrog og fleksible, oppblåsbare slanger langs relingen. Båttypen er meget stabil og sjødyktig fordi den oppblåsbare slangen gjør at båten ikke mister flyteevne selv om store mengder vann skylles ombord.