» Utvikling av festivaler i norske bygdesamfunn

Utvikling av festivaler i norske bygdesamfunn

Hva kreves for å etablere en vellykket festival? Det prøver forsker Ingebjørg Vestrum å finne svar på i sitt doktorgradsstudie.

Tidligere forskning viser at festivaler har potensial til å forme imaget til lokalsamfunn, forsterke lokal identitet, gi muligheten til oppleve nye aktiviteter, og skape bolyst. I tillegg kan festivalene gi muligheter for utvikling av turisme og næringsliv i lokalsamfunnet. Men hva kreves for å etablere en vellykket festival?

Vestrum tar doktorgrad på bygdefestivaler ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland i forbindelse med sin jobb på Nordlandsforskning. Med arbeidstittelen ”Community entrepreneurship – the case of cultural festivals in rural communities” fokuserer hun på utviklinga av musikkfestivaler som en entreprenørskapsaktivitet med positive ringvirkninger i et bygdesamfunn.

Vestrums avhandling (med seniorforsker Odd Jarl Borch som veileder) er under utarbeidelse, men det foreligger allerede noen resultater som kanskje vil hjelpe praktikere med å mobilisere et lokalsamfunn til å skape en festival:

1)      Koble til eksisterende aktiviteter

Festivaler trenger mange ressurser fra ulike aktører i lokalsamfunnet, som kommunen, næringslivet, og frivillige organisasjoner. Å skape lokalt engasjement blir derfor kritisk for å kunne mobilisere lokalsamfunnet til en kollektiv prosess. Sjøl om initiativtakerne av festivalen ønsker å introdusere nye aktiviteter for lokalsamfunnet, bør disse aktivitetene koples med eksisterende aktiviteter for å skape lokalt engasjement og forståelse. Dette er spesielt viktig hvis initiativtakerne kommer utenfra og ikke har etablert tillitsforhold i lokalsamfunnet. Å kople festivalen til eksisterende tradisjoner og aktiviteter vil være mest sentralt i tidlig utviklingsfase. Over tid vil festivalen få legitimitet i samfunnet og det blir enklere å introdusere nye aktiviteter. For mer informasjon, se artikkelen:

Borch, O.J., A. Førde, L. Rønning, I.K. Vestrum, & G.A. Alsos. (2008). Resource configuration and creative practices of community entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities. 2 (2). 100-123.

2)      Kommunen sin rolle i festivalen

Kommunen er en viktig aktør i mange festivaler. Kommunen kan være initiativtaker og eie festivalen eller bidra på andre måter for å skaffe sentrale ressurser, som organisasjonskompetanse, økonomisk sikkerhet og støtte, konsertlokale, frivillige, og legitimitet. Dette vil være spesielt avgjørende i tidlig utviklingsfase av festivalen. Det byråkratiske system kan imidlertid virke begrensende for den videre utviklinga av festivalen. Følgende bokkapittel viser eksempler på hvilken rolle kommunen kan ha i en festival, samt hvilke andre aktører som trengs i en festival.

Borch & Vestrum: Samfunnsentreprenøren og ’de gode hjelperne’. Publisert i Borch & Førde (red). Innovative bygdemiljø. Fagbokforlaget 2010.

3)      Opparbeide legitimitet

Å etablere legitimitet i lokalsamfunnet for festivalen kan være en god strategi for å skape lokalt engasjement og skaffe andre type ressurser. Festivalen kan velge ulike strategier for å opparbeide seg legitimitet. Tidlig i oppstartsfasen, bør festivalene bygger legitimitet gjennom å tilpasse festivalen til eksisterende tradisjoner, etterspørsel og ressurser i lokalsamfunnet. Når festivalen har etablert legitimitet for tradisjonelle aktiviteter, kan den forsøke å skaffe seg legitimitet for de mer innovative aktivitetene gjennom å overbevise lokalsamfunnet til å tro på dem. Legitimitet opparbeida internt i bygda kan brukes som middel for å skaffe legitimitet utenfor bygda og vice versa. Med andre ord, hvis eksterne aktører, som for eksempel artister eller Norsk kulturråd, tror festivalen har bred support innad i bygda vil de bli mer villig til å engasjere seg. Det blir også enklere å engasjere aktører i lokalsamfunnet, som for eksempel kommunen og frivillige, hvis de har inntrykk av at eksterne aktører har tillit til festivalen. Følgende studie illustrerer hvordan festivaler kan opparbeide seg legitimitet.

Vestrum I, Rasmussen E. 2010. A longitudinal study of community venture emergence through legitimacy building. In CG Brush, L Kolvereid, LØ Widding, R Sørheim (Eds.), The Life Cycle of New Ventures - Emergence, Newness and Growth Edward Elgar Publishing