» PROBUS

PROBUS

Bakgrunnen for PROBUS (Protected Areas as Resources for Coastal and Rural Development) er et ønske fra landbruksinteresser i Nord-Norge om mer kunnskap om innovasjon og utvikling i vernede områder.

Formålet med PROBUS er å utdype forståelsen av hvordan institusjonelle ordninger, verneplanprosesser, fylkesdelplanprosesser og løsning av arealkonflikter påvirker mulighetene for næringsaktivitet i vernede områder. Det er gjennomført case-studier i åtte verneområder i Nord-Norge.

Nordlandsforskning har de siste årene gjennomført flere forskningsprosjekter med fokus på samspillet mellom bruk og vern i norske verneområder. I hovedsak har prosjektene studert institusjonelle forhold og prosessene rundt etablering og forvaltning av verneområder. Norsk vernepolitikk har det siste tiåret styrket mulighetene for kommersiell aktivitet både innenfor, og i randsonen av verneområdene, og særlig reiseliv har blitt sett på som et nytt og sterkt satsingsområde for økt bruk av blant annet nasjonalparkene. Fjellteksten, som opphever forbudet mot kommersiell virksomhet i flere av Norges nasjonalparker, tar eksplisitt til orde for å utvikle reiselivet i verneområder. Senere har initiativ som ’Nasjonalparklandsby’, ’Nasjonalparkkommune’, og ’Naturarven som verdiskaper’ bidratt til etablering og finansiering av turisme i verneområder over hele landet. På den måten forsøker man å endre statusen til norske verneområder fra å være et hinder, til å bli en ressurs for lokal utvikling, samt å øke legitimiteten til vernevedtakene.

Prosjektene ved Nordlandsforskning har satt søkelyset på samspillet mellom lokale brukere og norsk miljøforvaltning, og hvordan norsk vernepolitikk oppfattes av kommuner, reiselivsbedrifter, bønder, fiskeoppdrettere, miljøorganisasjoner og grunneiere. Særlig har vi satt søkelyset på de integrerte bruks- og verneplanprosessene i Nordland fylke, der planlegging av nasjonalparker og fylkesdelplaner ble gjennomført under sterk medvirkning av lokale aktører. Hensikten var å dempe konfliktnivået og etablere kunnskap og forståelse for hvordan bruks- og verneinteresser kan kombineres. Ett av prosjektene har spesifikt sett på norske og russiske verneområder i sammenheng og hvordan naturvern, brukermedvirkning og økonomisk utvikling foregår i de to landene.

Prosjektene PROBUS, NAPROLD og IMPONEA har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd (Natur og Næring, Russlandprogrammet) og gjennomført i samarbeid med Universitetet i Nordland, Bygdeforskning, Bioforsk, Salten friluftsråd og russiske samarbeidspartnere ved Kola Science Center i Apatity, Russland.

Nedenfor gis en kort oppsummering av prosjektet PROBUS, inkludert de viktigste resultatene og publikasjoner.

Bakgrunnen for PROBUS (Protected Areas as Resources for Coastal and Rural Development) er et ønske fra landbruksinteresser i Nord-Norge om mer kunnskap om innovasjon og utvikling i vernede områder. Dette ønsket er basert på en erkjennelse av at stadig flere områder blir vernet, samtidig som mange mindre gårdsbruk sliter med å oppnå økonomisk lønnsomhet, og derfor har behov for å utvikle tilleggsnæringer. På denne bakgrunn skal prosjektet bidra med kunnskap som kan gi landbruksnæringa bedre forståelser av vernede områder, og de muligheter og begrensninger som vern gir for bruk av slike områder. I tillegg skal prosjektet bidra til å øke forståelsen av hvordan arealkonflikter mellom ulike næringer oppstår, og hvordan disse søkes løst.

Formålet med PROBUS er å utdype forståelsen av hvordan institusjonelle ordninger, verneplanprosesser, fylkesdelplanprosesser og løsning av arealkonflikter påvirker mulighetene for næringsaktivitet i vernede områder.

PROBUS har fire delmål:

  • Kartlegge (art/omfang) av dagens kommersielle aktivitet i vernede kyst- og fjellområder – særlig de som har betydning for reindrift
  • Studere formelle og uformelle institusjoner av særlig betydning for nye typer næringsvirksomhet i vernede områder
  • Øke kunnskapen om hvordan arealkonflikter mellom næring, naturvern og friluftsliv virker på tradisjonelle og nye typer næringer
  • Studere virkningene av den nye typen ”integrerte bruks- og verneplanprosesser” for ulike former for næringsutvikling i vernede områder

PROBUS har gjennomført case-studier i åtte vernede områder i Nord-Norge: Vega verdensarvområde Lomsdal-Visten nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Lyngsalpan landskapsvernområde, Reisa nasjonalpark, Varangerhalvøya nasjonalpark og Øvre Pasvik.