» Museumsformidling

Museumsformidling

Fokus på produktutvikling gjennom museumsfaglig formidlingskompetanse.

"Museumsformidling i opplevelsesnæring" retter oppmerksomheten mot nye måter å organisere drift på i museumssektoren, og omfatter også utvikling av lønnsomme forretningsmodeller.

Det inkluderer tre museer i Nordland, i tillegg til et knippe reiselivsbedrifter og andre som er basert på kulturarv og historieformidling. Prosjektets formål er erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på temaer som levende museum, og bruk av aktivitet og sanseopplevelser for å tilby gode og mer attraktive historieopplevelser.

Prosjektet starter med et dagsseminar der forskere og bedrifter møtes, med innlegg om aktuelle formidlingsformer og opplevelsesproduksjon. Det vil bli diskutert hvorvidt dagens organiseringsform i museene er egnet for å bringe museene inn i en ny tid, der ikke bare turister men også andre besøkende stiller høye krav til opplevelsesverdien i formidlingen de blir tilbudt. Kan nye måter å organisere driften på gi nye muligheter for utvikling i museumssektoren?

Underveis i prosjektet avtaler forsknings- og utviklingsaktøren og partnerne i prosjektet videre vei å gå. Nordlandsforskning vil i dialog med partnerne finne ut hvordan deres kompetanse kan brukes i samarbeid med bedriftene for å oppnå innovasjon og utvikling.

Til slutt arrangeres et sluttseminar der deltakerne forteller hvor prosjektet har tatt dem, og hvilke planer de har fremover.

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap rundt formidling ved museer. Dette er etterspurt av bedriftene selv – som mener det er et stort potensial for utvikling av formidlingen ved museene. Forskerne ønsker å frambringe kunnskap som hjelper museene med å skape gode opplevelser for gjestene. 

Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune og Norges Forskningsråd.