» Hvordan skaper kulturnæringer attraktive steder?

Hvordan skaper kulturnæringer attraktive steder?

Hvordan kulturnæringer bidrar til å skape attraktive steder er tema for dette prosjektet.

Hvordan kulturnæringer bidrar til å skape attraktive steder er tema for dette prosjektet. Kultur, næring og stedsutvikling er knyttet tett sammen. Nærings- og kulturutvikling finner sted; kultur og næring bidrar til å forme et sted, og kultur og næring blir formet av stedet. Vi argumenterer derfor for at kulturbasert næringsutvikling inneholder et sterkt stedsutviklingsaspekt. Kulturbaserte næringsetableringer bidrar til en mer utvidet form for verdiskaping ved at næringsvirksomhetene tilfører samfunnet mer enn arbeidsplasser og økonomi. Noe av denne merverdien er knyttet til tilførsel av kulturell aktivitet; det gjør noe med et sted og bildet av et sted når kunstnere og kulturarbeidere utfører sin virksomhet der.

Prosjektet tar utgangspunkt i Bugge og Isaksens (2007) skille mellom fire ulike måter å betrakte kulturens betydning for næringsutvikling på:

  • Næringsmessige ringvirkninger av kultur
  • Kultur som næringsvirksomhet
  • Kulturnæringer som innsatsfaktorer i andre næringer
  • Kultur som bostedskvaliteter og attraksjon for tilreisende

Dette innebærer at prosjektet har en noe bredere tilnærming til kulturnæringer enn det som tradisjonelt har vært lagt til grunn i studier på feltet (Haraldsen 2004, 2008, Espelien & Gran 2011). Felles for disse studiene er at de tar utgangspunkt i begrepet kulturnæringer definert som kulturelle produkter og som omfatter arkitektur, design, film, video, foto, TV, radio, musikk, kulturarv, kunstnerisk virksomhet og markedskommunikasjon. Brukt på denne måten, er begrepet kulturnæringer i stor grad sammenfallende med det internasjonale begrepet creative industries.

Gjennom å utvide perspektivet på samspillet mellom kultur og utvikling av næringer og steder, ønsker vi å rette et bredere fokus på hvordan kulturnæringer bidrar til å skape attraktive steder. Vi ønsker å se på kulturnæringene som en av flere dimensjoner i samspillet mellom kultur, næring og sted (Magnussen & Wiborg 2007), og vi ønsker spesielt å rette oppmerksomhet mot hvordan kulturnæringer kan bidra til utvikling av attraktive steder for både fastboende og besøkende (Borch & Førde 2010, Lønning & Evans 2010).

Metodisk vil prosjektet ha et eksplorerende utgangspunkt der vi er opptatte av å finne fram til og avdekke sammenhenger og samspill mellom kultur, næring og sted. Som en del av dette inngår også en begrepsdiskusjon; i hvilken grad er de etablerte definisjonene av kulturnæringer egnet til å fange opp det faktiske samspillet mellom kultur, næring og sted?