» Opplevelsesbasert verdiskaping

Opplevelsesbasert verdiskaping

Bruk av forskningsbasert teori og kunnskap til å utvikle en ”verktøykasse” for opplevelsesbasert verdiskaping i samarbeid med og for bedrifter i opplevelsesnæringen.

Foto: Vebjørn Karlsen / NordNorsk Reiseliv

I 2009 ble forskere fra Nordlandsforskning engasjert for å studere hvordan reiselivsbedriftene i Arenaprosjektet Innovative Opplevelser skaper gåsehudopplevelser for sine gjester, basert på et nordnorsk ressursgrunnlag. 

Nordlandsforskning med prosjektleder Roar Samuelsen, har utviklet, testet ut og ferdigstilt bedriftstilpassede kursmoduler for å øke kompetansen rundt opplevelsesbasert verdiskaping. Utgangspunktet er de verktøyene som ble utviklet av et tidligere VRI (virkemidler for regional innovasjon)-prosjekt "Å sette pris på en opplevelse”. Dette prosjektet har resultert i en ”verktøykasse” for opplevelsesproduksjon som inneholder verktøy for blant annet kartlegging og analyse av verdidrivere og opplevelsesrom, utløsing av situasjonsbestemt betalingsvillighet, og kulturforståelse.

Arbeidet med dette prosjektet har vært basert på antakelsen om at nyere teori og forskningsbasert kunnskap om opplevelsesnæring og opplevelsesproduksjon kan bidra til innovasjon, nyskapning og utvikling hos deltakende bedrifter i Arena Innovative Opplevelser. Denne typen kunnskap har gjennom flere delaktiviteter i Arenaprosjektet vist seg å være et nyttig redskap for kompetanseutvikling og forskningsbasert innovasjon på feltet i Nordland.

For å bidra til endring i bedriftene ble det utviklet verktøy/veiledere som kan fungere som hjelpemidler i utviklingsprosesser. Disse utgjør deler av en verktøykasse som er under utvikling i Arenaprosjektet. Denne verktøykassen blir viktig for å videreføre den læringsprosessen som både kunnskapsmiljøet og bedriftene er en del av. Verktøykassen er delt inn etter fire tematiske vinklinger:

  1. Kartlegging og analyse av verdidrivere og opplevelsesrom – Detteverktøyet kan brukes til å kartlegge kvaliteten på elementer i opplevelsesproduktet, identifisere forbedringspotensial og gi kunnskapsstøtte til praktiske tiltak i forhold til design og bruk av opplevelsesrom.
  2. Utløsing av situasjonsbestemt betalingsvillighet - Dette verktøyet gir konkrete råd for å stimulere til økt situasjonsbestemt betalingsvillighet og måter å ta ut dette potensialet i praksis gjennom ulike tiltak.
  3. Innsamling og bruk av fortellinger om samskaping av opplevelsesverdi – Dette verktøyet kan brukes til å samle inn, systematisere og legge til rette for læring fra fortellinger om kunders medvirkning i opplevelsesbasert verdiskaping.
  4. Internasjonal kulturforståelse og krysskulturelle møter – Dette verktøyet gir konkrete råd for å skape gode, meningsfulle og verdiskapende møter mellom mennesker fra ulike kulturer i opplevelsessituasjoner.

Verktøyene og tilhørende veiledere i denne verktøykassen er sentrale for å videreføre den læringsprosessen som både kunnskapsmiljøet og bedriftene i Arenaprosjektet er en del av og for å foredle denne utviklingsprosessen til mer målrettet kompetanseutvikling.  I sum vil dette si at resultatet av det gjennomførte prosjektarbeidet er at man er på vei til å finne et felles språk og en metodikk som legger veien åpen for en spennende utvikling av mer kompetente opplevelsesbedrifter og innovasjon i næringen gjennom dialog mellom næringsaktører og forskere.