» Opplevelsesbasert Verdiskaping i Nord

Opplevelsesbasert Verdiskaping i Nord

Kompetanseutviklingsprogram for økt verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv

Kompetanseprosjektet Opplevelsesbasert Verdiskaping i Nord skal omsette kunnskapen om opplevelsesbasert verdiskaping, ervervet blant annet gjennom FoU-prosjektet Opplevelser i Nord, på en måte som gjør den tilgjengelig og nyttig for næringsaktørene gjennom et helhetlig studietilbud på tre nivåer; fagskole, Bachelor og Master.

Kompetente bedrifter og medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å utvikle opplevelsesorientert reiseliv. Kunnskapsinnhentingen Verdiskaping i Nord (KRD;NHD;MD 2013) påpeker at det kun er den kunnskapsbaserte delen av reiselivet som vil være i stand til å levere kvaliteten som kreves for å konkurrere i det krevende internasjonale turistmarkedet. Sentrale bedrifter i Nettverksorganisasjonen Innovative Opplevelser (InnOpp-klyngen) har for eksempel klart å omsette kompetansetilførsel til dokumenterbar vekst i egen bedrift.

Opplevelser i Nord er Norges største FoU-prosjekt på reiseliv, og prosjektet har de siste årene utviklet ny og relevant kunnskap om opplevelsesbasert verdiskaping. Det er nå behov for en struktur som kan bidra til implementering av denne kunnskapsutviklingen. Et viktig mål med prosjektet Opplevelsesbasert Verdiskaping i Nord er derfor å skape en struktur som skal sikre raskere faglig oppfølging gjennom kommunikasjon og koblinger mellom bedrifter, faglig kunnskapsutvikling og forelesere. For å oppnå dette skal det utvikles et modulbasert kompetanseutviklingsprogram på opplevelsesbasert verdiskaping på 3 nivå (fagskole, Bachelor og Master). Innholdet skal være fremtidsrettet for å sikre kompetanse for lønnsom utvikling i forhold til markedenes krav og forventninger i årene som kommer. Kompetanseutviklingsprogrammet skal skreddersys og være tilpasset næringsaktørenes drift, sesonger, kompetansegrunnlag og behov. Det er et mål å gjøre kompetansehevingen tilgjengelig både gjennom etter og videreutdanning (EVU) og gjennom kandidatproduksjon – fra Fagskole til MBA.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge gjennom programmet Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Nettverksorganisasjonen Innovative Opplevelser er prosjekteier og prosjektleder sammen med Novadis/Nordlandsforskning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø og den nyetablerte Lofoten reiselivsfagskole, begge sentrale kunnskapsleverandører i Nordland.