» Sterke opplevelser

Sterke opplevelser

Forskning viser at det vi husker best fra ferien er når vi blir sterkt følelsesmessig engasjert.

Dette er de magiske øyeblikkene hvor vi har fullt fokus og er så involvert at tidsbegrepet forsvinner og vi føler oss i ett med det som skjer der og da. Hovedproblemstillinger doktorgradsstipendiat Ann Heidi Hansen vil finne ut av i sin doktorgradsavhandling er knyttet til å øke kunnskapen om hva som skjer i disse øyeblikkene når turisten er helt oppslukt. Hvordan skapes disse øyeblikkene, og når og hvorfor oppstår de?

Tema for avhandlingen er oppslukthet eller tilstedeværelse (på engelsk immersion). Oppslukthet handler om å være tilstede der og da, og ikke for eksempel tenke på problemer på jobben eller hva du skal gjøre i morgen. Målet med avhandlingen er å utvikle kunnskapen om denne delen av turistens opplevelse. Vi vet at disse positive og følelsesmessige sterke øyeblikkene er viktige for å skape meningsfylte opplevelser og minner for livet. Hvordan vi opplever ting er selvfølgelig individuelt. Selv om to personer er med på samme opplevelsestur i samme landskap og med de samme menneskene rundt seg, kan den ene kjede seg mens den andre opplever årets høydepunkt. På en måte kan man si at det å være til stedet i øyeblikket handler om å få tilgang til opplevelsen. Hvis vi får mer kunnskap om dette kan det bidra til at næringa kan legge til rette for at turisten blir oppslukt i opplevelsen, og dermed får mer fornøyde gjester.

Hansens doktorgrad inngår i Opplevelser i Nord og er knyttet prosjektet 2.6 under arbeidspakke 2 som har tema ”Verdiskaping gjennom turistopplevelser”. Hun har tidligere jobbet mange år innen reiseliv i Nordland, og kombinerer stipendiatstillingen med jobben som prosjektansvarlig for innovasjonsklyngen Arena Innovative Opplevelser. Kombinasjonen av disse to jobbene gir mange muligheter og datainnsamlingen har så langt vært gjort i samarbeid med flere av bedriftene i Arenaklyngen.

For øyeblikket jobber Hansen med utviklingen av to vitenskaplige artikler. Den ene sammen med to kollegaer, Frank Lindberg og Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø. I artikkelen presenterer forskerne et multi-relasjonelt perspektiv på turistopplevelsen. Reiselivsforskningen har tradisjonelt anvendt en dualistisk tilnærming, det vil si at man ser på mennesket som en rasjonell behandler av informasjon. Kropp og sinn er skilt fra hverandre - først tenker man, så omsettes dette til følelser, handlinger og opplevelser. I artikkelen vektlegger vi isteden for det relasjonelle. Poenget i artikkelen er at det som gir meningsfylte opplevelser til den enkelte turist ikke bare er avhengig av hvilke aktiviteter du er med på, men av hvem du er, hva du har opplevd før, hvordan hverdagslivet ditt er, hvilken kultur du er oppvokst i osv. I artikkelen illustreres 4 ulike måter å være i relasjon på; kroppslig, tidsmessig, kontekstuelt og i interaksjon med deg selv, andre og objekter. I tillegg diskuterer vi hvilke konsekvenser dette har for turistopplevelsen og reiselivsnæringen. Artikkelen ble presentert på den internasjonale forskningskonferansen Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management i Istanbul i juni 2011 og endte opp med å motta prisen Best Paper Award for det beste og mest innovative bidraget på konferansen.

Den andre artikkelen skriver Hansen sammen med Lena Mossberg fra Handelshøgskolen i Gøteborg. I denne artikkelen skal vi forsøke å gå i dybden på selve begrepet oppslukthet (immersion). Vi ønsker å se teoriene om oppslukthet i relasjon til andre begrep som ekstraordinære opplevelser, flyt-teorien, topp opplevelser (peak experience), topp ytelser, involvering etc. Det er mange likheter i måten disse begrepene blir beskrevet og definert på. Hva går disse likhetene ut på og i hvilke grad henger de sammen? Like interessant er det å se på hva som skiller dem fra hverandre og hvordan vårt begrep, oppslukthet, kan relateres til dem. I tillegg ønsker vi å bruke mine innsamlede data til å diskutere hva det betyr å bli oppslukt i en opplevelse og om det finnes ulike typer oppslukthet.

Frank Lindberg og Lena Mossberg er veiledere for Hansens doktorgradsavhandling.