» Grønt reiseliv i Nordland

Grønt reiseliv i Nordland

Driftsformer, utviklingsmuligheter og potensial.

Foto: Lars Åke Andersen/NordNorsk Reiseliv

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland skal Nordlandsforskning kartlegge grønt reiseliv i Nordland. Kartleggingen består i å belyse ulike driftsformer, utviklingsmuligheter og andre problemstillinger ved hjelp av spørreskjema sendt ut til alle som driver reiselivsvirksomhet i tilknytning til landbrukseiendom i fylket. 

Grønt reiseliv (også kalt agroturisme, gårdsturisme og bygdeturisme) i Nordland har et stort potensial for sysselsetting og utvikling av opplevelsesbasert reiseliv på bygdene, men det er få av Nordlands 18.000 landbrukseiendommer som er brukt til utvikling av reiselivet[1]. Landskapet i Nordland bærer preg av at nordlendingene har kultivert dette i mange tusen år. En viktig del av opplevelsesproduktet er å fortelle historien om landskapet, bruken av dette og kulturen rundt. Primærnæringene er hovedgrunnen til at det bor folk i bygdene rundt i fylket – og halvparten av alle innbyggerne i Nordland bor utenfor større tettsteder. Disse er betydelige kulturbærere og identitetsskapere på mange nivå. Det grønne reiselivet tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser med basis i bygdas og gårdens ressurser. I tillegg er grønt reiseliv med basis i gårdenes ressurser viktig fordi de sysselsetter mange, sikrer inntekter til gårdbrukerne og skaper liv i bygdene. Særlig i distriktene er dette særlig da det er lettere å opprettholde bedrifter/ arbeidsplasser enn å skape nye virksomheter. En nedleggelse av et gårdbruk eller en distriktsbedrift fører derfor som oftest til at en arbeidsplass i bygda forsvinner.

Det er lite kunnskap om hvorfor noen gårdsbruk satser på grønt reiseliv og hva som skal til for å lykkes med dette. Samtidig er potensialet for slik virksomhet ansett å være stort. Formålet med prosjektet er å undersøke ”hvordan gårdsbruk i Nordland sin satsing på grønt reiseliv bidrar til videre drift og utvikling av virksomheten?” Gjennom å foreta en kartlegging blant fylkets grønt reiselivsbedrifter skal det framskaffes kunnskap om drift og utvikling i disse. Det vil særlig være fokus på innovasjon og produktutvikling, produksjon og kundeorientering, interne prosesser og kompetanse og forretningsmodeller (eierskap, lønnsomhet, strategier mv.). Kunnskap som erverves gjennom forprosjektet skal gi en statusoversikt og kunne benyttes som et:

  1. Grunnlag for en videre utvikling av satsingen Grønt Reiseliv i Nordland[2] som er en del av Fylkesmannen og Nordland Fylkeskommunes konkretisering av de strategiske føringer og satsinger innen næringsutvikling på reiseliv.
  2. Grunnlag for å utvikle en prosjektsøknad til Regionalt forskningsfond eller Norges forskningsråd

Det legges opp til å gjennomføre en spørreundersøkelse med innsamling av data fra deltakerne i Grønt reiseliv i Nordland, ca 80 gårdsbruk/småbedrifter.

Dette prosjektet inngår som en del av forskningsprogrammet til VRI Reiseliv.


[1] Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

[2] http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=44074