» Verneområdenes infrastruktur

Verneområdenes infrastruktur

Kartlegge dagens infrastruktur og tilbud i, og i tilknytning til, de vernede områdene.

Prosjektmål:

  • Identifisere dagens infrastruktur rundt de vernede områdene. Det innebærer å lage en oversikt over blant annet parkeringsplasser, kollektivtransport, skilting, overnattingsmuligheter og spisesteder for å få vite hva som allerede eksisterer av tilbud.
  • Kartlegge de besøkende til verneområdene. Hvor kommer de fra, alder, kjønn og formålet med reisen. Hvilken type besøk er det snakk om, og hvor langvarig.

Bakgrunn:

I 2010 ble ansvaret for forvaltningen av store verneområder i Norge flyttet fra fylkesmannens miljøvernavdeling til lokale nasjonalparkstyrer. Det er knyttet store forventninger til styrene både som forvaltere og i forhold til lokal og regional utvikling i tilknytning til vernede områder. Midtre Nordland nasjonalparkstyre er i gang med å avklare sin rolle i forhold til verdiskaping i vernede områder, etter at styret i 2010 overtok forvaltningsansvaret av sju verneområder i åtte kommuner: Rago, Sjunkhatten, Junkerdal og Saltfjellet/Svartisen nasjonalparker, Saltfjellet og Gåsvatnan landskapsvernområder og Storlia naturreservat.

Styret ønsker at Nordlandsforskning skal bidra til å utvikle en besøksstrategi. I dag er det bare Jotunheimen nasjonalpark som har en slik strategi.

Dette prosjektet er et første steg i arbeidet med å klarlegge hvilken rolle Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal ha i forbindelse med verdiskaping i vernede områder, og hvordan tilrettelegging for besøkende kan ta hensyn til næringer i, og i randsonen av, nasjonalparkene. Prosjektet ledes av seniorforsker Ingrid Bay-Larsen ved Nordlandsforskning og gjennomføres i tett samarbeid med nasjonalparkforvalterne ved Midtre Nordland nasjonalparksenter, Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten og en rekke friluftsorganisasjoner som eier og har tilsyn med hytter og stinett inne i verneområdene.

Prosjektets ramme er på 160 000 kr. Det skal avsluttes innen utgangen av juni. Det er forventet at prosjektet skal videreføres utover høsten og at arbeidet som legges ned i Nordland skal kunne gi innspill til nasjonale miljømyndigheter og deres ambisjoner for besøk og bruk i norske nasjonalparker.