» Gjesteundersøkelse Helgeland

Gjesteundersøkelse Helgeland

En studie av gjestenes tilfredshet, oppfatninger og opplevelser på Helgelandskysten.

Det blir ofte hevdet at Helgeland som region har et stort potensial for reiseliv. En rekke prosjekter har de senere årene satt reiseliv i Helgeland på agendaen. Men hvordan opplever turistene denne regionen? Forskere fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland fant blant annet at turistene trekker fram kystkultur og natur som det unike ved helgelandskysten og dette dominerer gjestenes motivasjon for å velge destinasjonen som reisemål. I all hovedsak er gjestene fornøyde med totalopplevelsen, men utenlandske gjester er ikke fullt så fornøyde som nordmenn.

Gjesteundersøkelsen 2010 ble gjennomført i sommersesongen (hovedsakelig i juli) langs Helgelandskysten. Det ble brukt to datainnsamlingsformer; spørreskjema og dybdeintervju. Førstemanuensis Frode Fjelldal-Soelberg var prosjektleder for denne undersøkelsen. I sesongen er det et betydelig flertall av norske turister som besøker regionen og et flertall besøker venner, familie eller har eget hus eller egen hytte. Kystkultur og natur trekkes frem som det unike ved Helgelandskysten og dominerer gjestenes motivasjon for å velge destinasjonen som reisemål, dersom man ser bort fra informantenes tilknytning til regionen. I all hovedsak er gjestene fornøyde med totalopplevelsen, men utenlandske gjester er ikke fullt så fornøyde som nordmenn.

Et fellestrekk ved de opplevelsene som gjestene er spesielt fornøyde med, er at det er bygget opp en forretningsmodell (som inneholder et salgbart produkt) rundt en opplevelse som trekker på historikk, kystkultur, natur og/eller samfunnsliv i regionen. Med andre ord er disse opplevelsene forankret i en lokal (Helgelandsk) identitet. Gjestene peker på at Sandnessjøen, Alstadhaug, Torghatten, Dønnes fjellstue, Ylvingen, Vega kan tilby attraktive kombinasjoner av kultur og/eller mat. Flere av disse stedene oppfattes også som Helgelandskystens fyrtårn, med Vega og Torghatten som de mest fremtredende.

Det konstateres en betydelig oppmerksomhetseffekt av TV-serien Himmelblå i undersøkelsen, mens seriens innvirkning på etterspørselsmønstrene er noe mer kompleks. Det er nokså god dekning for å hevde at det har oppstått en ny attraksjon på Helgelandskysten som påvirker de reisendes beslutninger underveis, men i mindre grad er en direkte foranledning til å besøke regionen.

De negative opplevelsene som det reflekteres over i undersøkelsen har det fellestrekk at de har opprinnelse i et mangelfullt utviklet reiselivstilbud. Det pekes også på behovet for en heving av kvalitetsnivået både på fasiliteter og opplevelsestilbudet. En viktig refleksjon er at reiselivsnæringen oppfordres til å ta tak i en strategisk videreutvikling. På bedriftsnivå kan dette bety økt kunnskap om markeder og segmenter, og om målretting og posisjonering av tilbudene. Nødvendigheten av å utvikle tilbud som øker etterspørselen og ikke er basert på å ta andeler av den turisme som allerede finnes, aktualiseres i undersøkelsen.'

Prosjektet er finansiert av Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Forskningsrådet.