» Geotoper

Geotoper

Forprosjektet har som formål å utvikle en plan for bruk av geotoper som en del av opplevelsesproduksjonen for de involverte reiselivsbedriftene og eventuelt angjeldende kommuner.

En geotop er definert som et avgrenset område med definerte geologiske kvaliteter. Det store spørsmålet vil være hvordan man kan skape gode og spennende opplevelser og aktiviteter rundt disse geotopene.

Det første steget i forprosjektet er å drøfte forventinger og ideer til reiselivsbedriftene og sammen utveksle ideer om å utvikle geotopene til å bli spennende turistmål. Dette er et område som er under utvikling både nasjonalt og internasjonalt og de kan være til inspirasjon til å utvikle noe som kan være særegent for Sør-Helgeland.

Videre vil forprosjektet definere målgrupper til aktivitetene og forventet antall besøkende. Dette vil ha betydning for hvordan man skal utvikle et konsept (utendørs/innendørs-aktiviteter, bruk av web-løsninger og GPS, krav til fysisk tilrettelegging rundt funnsted og grad av tilrettelagt egenaktivitet bruk av guider o.l).  De landskjente geotopene representert ved mantelbergartene nordvest på øya Leka og Torghatten i Brønnøy peker seg ut. Det finnes også andre spennende lokaliteter som man har oversikt over lokalt, og nye funn vil dukke opp i en senere kartlegging, etter den første prosjektfasen.

Et annet spørsmål som vil avklares i løpet av prosjektet er om geotopene er lokalisert til turistmål fra andre tematiske områder som gjerne appellerer til samme typer turister:

  • fortidsminner (arkeologi/kulturhistorie) og kulturminner knyttet til for eksempel geo-ressurser
  • folklore
  • nyere kulturhistorie
  • biologi (eks. botanikk/ornitologi)

Utvikling av spennende feltoppgaver, som turistene kan løse ved å besøke geotopene vil være meget interessant. Ved å ta i bruk web-løsninger kan turistene melde inn sine funn, med sine tolkninger, gjerne ledsaget av bilder og videosnutter og stedfesting av funnene ved hjelp av GPS. Man kan da komme med tilbakemelding til de funnene turistene gjør og turistene kan evaluere aktivitetene, interessant empiri til forskning på læringsaktivitetene som finner sted.