» Bærekraftig havbasert reiseliv

Bærekraftig havbasert reiseliv

En studie om hvordan havbasert reiseliv påvirker og tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi.

I prosjektet har forskerne utviklet et analyseverktøy som måler bedrifters fysiske/biologisk, sanse- og opplevelsesmessige fotavtrykk i naturen. Funnene viser at bedriftene er oppmerksomme på at de påvirker naturen både fysisk (beslag av areal, utslipp, materialbruk), sansemessig (støy, lukt og synsmessig) og i noen grad opplevelsesmessig (menings-perspektiv). Hensyn til miljø tas gjennom å tilpasse båt og folks atferd gjennom kjøreruter, avstand, fart og støy i sårbare og ikke-sårbare områder. I tillegg har flere bedrifter fokus på betydningen av gode holdninger som respekt og aktsomhet overfor natur.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om hvordan bedrifter påvirker mennesker og samfunn på ikke- og  instrumentelle (økonomiske) måter gjennom for eksempel å bidra til ringvirkninger som økt sysselsetting, varehandel, servicetilbud, økt optimisme, styrket identitet, kunnskap og utdanning, lek, opplevelser, tilhørighet, med mer. Bedriftene har et sterkt fokus på å komme lokal samfunnet til gode i en økonomisk forstand gjennom å benytte lokale ressurser, sysselsetting, osv. Enkelte bedrifter poengterer også hvordan de kommer samfunnet til gode i en ikke-økonomisk forstand. Ved å fokusere på økt bevissthet og kunnskap om stedets egenskaper, tradisjoner og historie, bidrar de til større stolthet og engasjement blant de bosatte og er dermed nødvendige pådrivere for sosial bærekraft.

Økonomisk bærekraft

Den økonomiske bærekraften handler om hvordan produksjon av varer og tjenester opprettholdes over tid. Den havbaserte turismenæringa kjennetegnes av vekst på deres produkter. Bedriftene røper å være i ulik grad opptatt av at veksten skal skje på naturens premisser slik at den kan vare "evig". Bedriftene benytter natur og kulturverdier i markedsføring og produksjon av opplevelse. Et lite utvalg av bedriftene er sertifiserte (økosertifisering, miljøfyrtårn og Lofoten mat), men bedriftene har en generell interesse etter å bli sertifisert.

Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemiddel for regional FoU og innovasjon – VRI.