» Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

- Skape opplevelser som verdsettes av kundene, er tema for denne boken.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen.

For reiselivsnæringen er det å skape opplevelser som verdsettes av kundene, viktig for lønnsomheten. Opplevelsesverdi skapes i samspillet mellom kunde og tilbyder innenfor ulike typer av opplevelsesarenaer. For å kunne forstå hva som skjer, og hva som styrer et slikt samspill, er det nødvendig å studere prosessene og hvilke roller de enkelte aktørene spiller.

Bidragsyterne i Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen har innenfor ulike opplevelsesarenaer gjort nettopp dette. Med utgangspunkt i resultatene fra disse studiene og fra nyere forskningslitteratur på området, gir boken ny kunnskap om hvordan man kan videreutvikle norsk reiselivsnæring. Boken gir en grundig innsikt i opplevelsene sett fra kundens synsvinkel, men tar også for seg reiselivsbedriftenes – særlig de små opplevelsesbedriftenes – evne til å legge til rette for opplevelsene, og til læring og innovasjon.

 Innovasjonsaspektet anses som særlig viktig for videreutvikling av reiselivsnæringen. Boken setter et sterkt søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media og organisering av destinasjonens markedsføring.
 Boken bidrar med ny, forskningsbasert kunnskap innenfor et aktuelt og viktig område, som bare i begrenset grad er behandlet i norsk og nordisk reiselivsforskning. Den vil således ha relevans både for andre forskere, studenter, reiselivsaktører og beslutningstakere.

Ved siden av bidragsytere med bred reiselivsforskningsbakgrunn har boken bidragsytere fra fagdisipliner innen markedsføring, ledelse og innovasjon og entreprenørskap. Boken er et resultat av et omfattende forskningsprosjekt,  «Opplevelser i Nord – kunnskapsbasert verdiskaping», som er finansiert gjennom Norges forskningsråd og basert på samarbeid mellom norske og utenlandske reiselivsforskere.